Chung tay chống dịch

Thực hiện tốt thông điệp 5K của bộ y tế.